Neem contact op
info@mijntoegangskaart.nl

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van MijnToegangskaart.nl.

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
– MijnToegangskaart: Een digitaal platform voor online kaartverkoop.
– *.mijntoegangskaart.nl: functioneert als onderdeel van “MijnToegangskaart”.
– Opdrachtgever: de wederpartij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf in de hoedanigheid van gebruiker van de door of namens MijnToegangskaart.nl geleverde diensten of zaken.
– Kaartverkoop: het door MijnToegangskaart.nl ontwikkelde (online) systeem voor de aankoop, behandeling, verwerking en afwikkeling van Tickets, inclusief updates van dit systeem.
– Overeenkomst: de tussen de Opdrachtgever en MijnToegangskaart gesloten overeenkomst ter zake het gebruik van de Kaartverkoop.
– Algemene Voorwaarden: de op de Overeenkomst van toepassing zijnde algemene voorwaarden van MijnToegangskaart, ten aanzien waarvan Opdrachtgever verklaart deze te hebben ontvangen, gelezen en aanvaard;
– Ticket(s): het toegangsbewijs van een door of namens Opdrachtgever georganiseerd evenement dat door Opdrachtgever aan Gebruiker via de Kaartverkoop wordt verkocht.
– Gebruiker: de natuurlijke en/of rechtspersoon die onder gebruikmaking van de Kaartverkoop een Ticket koopt van Opdrachtgever voor een door of namens Opdrachtgever georganiseerd evenement;

2. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen MijnToegangskaart en een Opdrachtgever waarop MijnToegangskaart deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met MijnToegangskaart, voor de uitvoering waarvan derden door of namens MijnToegangskaart dienen te worden betrokken.

3. Precontractuele fase
3.1 Alle door MijnToegangskaart uitgebrachte offertes c.q. ieder op een andere wijze gedaan aanbod is geldig voor een termijn van maximaal 30 dagen. Na verstrijking van deze termijn kan de wederpartij op offerte noch aanbod een beroep doen. MijnToegangskaart kan niet aan haar offerte c.q. gedane aanbod door de wederpartij worden gehouden indien deze begreep dan wel had behoren te begrijpen dat de offerte c.q. het gedane aanbod in zijn geheel dan wel op een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Kaartverkoop (online platform)
4.1 Kaartverkoop
4.1.1 MijnToegangskaart biedt de Opdrachtgever de mogelijkheid gebruik te maken van de Kaartverkoop voor de verkoop van Tickets, in de ruimste zin des woords, aan Gebruikers voor door de Opdrachtgever te organiseren evenementen, in de ruimste zin des woords.
4.1.2 MijnToegangskaart verleent de Opdrachtgever toegang tot het gebruik van de Kaartverkoop indien en voor zover dit voor het uitvoeren van de in de Overeenkomst opgenomen verplichtingen noodzakelijk is.
4.1.3 De Kaartverkoop wordt – mede met het oog op een maximalisatie van te verkopen Tickets – door en voor rekening van MijnToegangskaart beheerd, onderhouden en zonodig hersteld overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
4.1.4 MijnToegangskaart stelt de Opdrachtgever in voorkomend geval – uit eigen beweging en indien redelijkerwijze mogelijk onder dezelfde voorwaarden nieuwe versies van de Kaartverkoop ter beschikking.
4.1.5 Koop en verkoop van het Ticket verloopt via de Kaartverkoop, waarbij de Gebruiker optreedt als koper en Opdrachtgever als verkoper van het Ticket. MijnToegangskaart is in deze transactie uitdrukkelijk geen partij. Er komt derhalve geen overeenkomst tot stand tussen MijnToegangskaart en een Gebruiker.

5. Betalingen Tickets
5.1 Tickets
5.1.1 Niettegenstaande artikel 4.1.5 geschieden alle betalingen door de Gebruiker in verband met de verkoop van Tickets via de Kaartverkoop – op grond van een door het aangaan van de Overeenkomst gegeven daartoe strekkende machtiging van de Opdrachtgever aan MijnToegangskaart – op de bankrekening van MijnToegangskaart.
5.1.2 De door Gebruikers gedane en door MijnToegangskaart ontvangen betalingen als bedoeld in artikel 5.1.1 worden – onder inhouding van de met de Opdrachtgever overeengekomen vergoeding als bedoeld in artikel 6 van deze algemene voorwaarden op verzoek van de Opdrachtgever door MijnToegangskaart binnen 10 werkdagen na afloop van het door Opdrachtgever georganiseerde evenement doorgestort op een door Opdrachtgever aan te geven (bank)rekening.
5.1.3 Opdrachtgever garandeert jegens MijnToegangskaart dat de juridische relatie tussen Opdrachtgever en Gebruiker uitdrukkelijk toestaat dat MijnToegangskaart betalingen van Gebruikers ter zake Tickets via de bankrekening van MijnToegangskaart kan en mag ontvangen. Opdrachtgever heeft de verplichting een (potentiële) Gebruiker op rechtsgeldige en afdoende wijze te informeren over de wijze waarop Gebruiker – via de Kaartverkoop en MijnToegangskaart – betalingen verricht aan de Opdrachtgever, zonder dat er enige contractuele relatie ontstaat tussen MijnToegangskaart enerzijds en de Gebruiker anderzijds.

6. Tarieven en betaling
6.1 MijnToegangskaart brengt de Opdrachtgever de navolgende kosten in rekening:
a. kosten per via de Kaartverkoop verkocht Ticket;
b. kosten voor het gebruik van door of namens MijnToegangskaart ter beschikking gestelde systemen, waaronder de Kaartverkoop, en andere (offline) software;
c. kosten voor extra diensten.
6.2 De tarieven worden met de Opdrachtgever in de Overeenkomst nader bepaald.
6.3 Tarieven zijn inclusief BTW uitsluitend voor wat betreft de vergoeding per Ticket als bedoeld in artikel 6.1 sub a) van de Algemene Voorwaarden en exclusief BTW wat betreft het gebruik van bijvoorbeeld hardware en overige diensten van MijnToegangskaart, alsmede eventuele bijkomende kosten, ook indien dit onvoorziene kosten betreft.
6.4 MijnToegangskaart heeft het recht de tarieven – indien daartoe aanleiding is – tussentijds aan te passen. Met een redelijke aanpassing van de tarieven verklaart de Opdrachtgever zich op voorhand akkoord.
6.5 Geen enkele kostenverhogende gebeurtenis die mogelijkerwijze plaatsheeft in de relatie tussen Opdrachtgever en Gebruiker kan op MijnToegangskaart worden afgewenteld.
6.6 Betaling van de door MijnToegangskaart aan de Opdrachtgever in rekening gebrachte tarieven geschiedt op de wijze zoals beschreven in artikel 5.2 van deze algemene voorwaarden. Indien verrekening geheel dan wel gedeeltelijk niet mogelijk is, zal MijnToegangskaart de Opdrachtgever hieromtrent informeren. De Opdrachtgever is alsdan gehouden het openstaande bedrag aan tarieven terstond te voldoen.
6.7 In rekening gebrachte tarieven zijn uitdrukkelijk verschuldigd indien Opdrachtgever, om wat voor reden dan ook, besluit de kosten van het toegangsbewijs geheel of gedeeltelijk aan de Gebruiker te restitueren.

7. Rapportage
7.1 MijnToegangskaart heeft de verplichting jegens de Opdrachtgever om desgevraagd inzicht te verschaffen met betrekking tot volume en status van de verkoop van Tickets tussen Gebruiker en Opdrachtgever.
7.2 MijnToegangskaart maakt voor de Opdrachtgever elke afzonderlijke transactie tussen Gebruiker en de Opdrachtgever desgevraagd inzichtelijk.
7.3 Eventuele facturen, rapportages, mededelingen en andere communicatie tussen partijen geschiedt digitaal, via email en/of publicatie op een al dan niet beveiligd gedeelte van de website van MijnToegangskaart.

8. Privacy en persoongegevens
8.1 De Opdrachtgever draagt de verplichting de Gebruiker te informeren over de regels met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en privacy in de ruimste zin des woords.
8.2 MijnToegangskaart is gehouden de persoonsgegevens en voorkeuren van de Gebruiker, voor zover de Gebruiker hiervoor overeenkomstig de hiervoor geldende regels toestemming heeft gegeven, ter beschikking te stellen aan Opdrachtgever.
8.3 MijnToegangskaart maakt in beginsel geen gebruik van eventueel verkregen persoonsgegevens van de Gebruiker.

9. Verstrekken (bedrijfs)gegevens
9.1 De Opdrachtgever verplicht zich alle gegevens die naar het oordeel van MijnToegangskaart noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht en het optimaal functioneren van de Kaartverkoop per ommegaande aan MijnToegangskaart ter beschikking te stellen op een door MijnToegangskaart aan te geven wijze.

10. Intellectuele eigendom
10.1 Zowel MijnToegangskaart als de Opdrachtgever behouden alle rechten van intellectuele eigendom op de werken die zij inbrengen en/of gebruikt worden en/of ter beschikking gesteld worden in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. Behoudens uitdrukkelijke anders schriftelijk tussen partijen overeengekomen, vindt geen overdracht van intellectuele eigendom plaats op basis van deze algemene voorwaarden dan wel uit hoofde van de Overeenkomst.

11. Vrijwaring
11.1 Opdrachtgever vrijwaart MijnToegangskaart voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
11.2 Opdrachtgever vrijwaart MijnToegangskaart op eerste verzoek indien MijnToegangskaart wordt aangesproken, in welke zin dan ook, door of namens een Gebruiker met betrekking tot de inhoud en/of de al dan niet behoorlijke nakoming van de overeenkomst(en) die Opdrachtgever en Gebruiker met elkaar hebben gesloten, bijvoorbeeld in het geval van afgelastingen, alsmede de daarmee samenhangende communicatie van Opdrachtgever naar Gebruiker, dan wel iedere andere mogelijke vorm van tekortkoming en/of onrechtmatig handelen van Opdrachtgever jegens Gebruiker.
11.3 MijnToegangskaart is gerechtigd alle in- en buiten rechte door haar gemaakte kosten in verband met tussen Gebruiker en Opdrachtgever gerezen juridische en/of financiële geschillen, te verhalen op de Opdrachtgever.

12. Aansprakelijkheid
12.1 Partijen zijn slechts aansprakelijk voor zover dit uit de Overeenkomst dan wel uit deze algemene voorwaarden blijkt.
12.2 Aansprakelijkheid van MijnToegangskaart wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts dan indien de Opdrachtgever MijnToegangskaart zo spoedig mogelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij tevens een redelijk termijn wordt gesteld ter zuivering van de tekortkoming en indien MijnToegangskaart ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. Één en ander laat rechten van de Opdrachtgever uit hoofde van artikel 13.1 onverlet.
12.3 MijnToegangskaart is niet aansprakelijk ter zake schade van Opdrachtgever, in welke vorm dan ook, wegens terugboekingen en/of reclamaties – vanwege welke oorzaak dan ook – van Gebruikers. De hieruit direct of indirect voortvloeiende schade wordt gedragen door Opdrachtgever. MijnToegangskaart is gerechtigd terugboekingen en/of reclamaties te verrekenen met Opdrachtgever met andere via MijnToegangskaart lopende betalingen van Gebruikers.
12.4 MijnToegangskaart is uitsluitend jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor schade of verlies ten gevolge van niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de Overeenkomst en/of overige contractuele verplichtingen, voor zover deze schade het gevolg is van opzet, bewuste roekeloosheid of grove schuld van MijnToegangskaart of van derden van wie MijnToegangskaart zich bedient.
12.5 MijnToegangskaart is niet aansprakelijk voor indirecte schade, in welke vorm dan ook, waaronder mede begrepen, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
12.6 MijnToegangskaart is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect het gevolg is van storingen of onderhoud van door haar gebruikte computers c.q. (elektronische) systemen.
12.7 MijnToegangskaart is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect het gevolg is van door Gebruikers of derden vervalste Tickets dan wel andersoortig misbruik- of onrechtmatig gebruik van Tickets door Gebruikers of derden.
12.8 Bovengenoemd aansprakelijkheidsbeperkingen zijn mede bedongen ten behoeve van de door MijnToegangskaart ingeschakelde derden, die op deze aansprakelijkheidsbeperking derhalve een beroep kunnen doen.

13. Beëindiging
– één der partijen in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling wordt verleend, ontbinding of liquidatie plaatsvindt, de ondernemingsactiviteiten worden beëindigd of naar het buitenland worden verplaatst, of de crediteuren onderhands akkoord wordt aangeboden dan wel op andere wijze sanering van schulden wordt bewerkstelligd;
– één der partijen na schriftelijke ingebrekestelling per aangetekende brief gedurende meer dan zeven dagen in gebreke blijft haar verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen;
– de Opdrachtgever de Kaartverkoop gebruikt voor een ander doel dan waarvoor MijnToegangskaart de Kaartverkoop overeenkomstig de gemaakte afspraken aan Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld;
– de Opdrachtgever eigenhandig dan wel met behulp van derden en op welke wijze dan ook tracht wijzigingen in de Kaartverkoop aan te brengen;
– de Kaartverkoop direct of indirect door Opdrachtgever wordt gebruikt om door haar overeenkomsten met Gebruikers te sluiten die door inhoud of strekking in strijd zijn met de wet, de goede zede of openbare orde, dan wel overeenkomsten die door inhoud of strekking als aanstootgevend of frauduleus worden gekwalificeerd, hetgeen bij uitsluiting naar het ter beoordelen van MijnToegangskaart.

14. Overmacht
14.1 In een situatie van overmacht, waarvan onder andere sprake is indien een niet-nakoming van één der partijen niet aan haar kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van die partij noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, indien bedoelde periode van overmacht langer duurt dan 14 dagen, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat.
14.2 In de volgende gevallen komen partijen overeen dat in ieder geval sprake is van overmacht als bedoeld in artikel 14.1:
– in geval van uitblijven dan wel vertraging van prestaties – anders dan als gevolg van opzet of bewuste roekloosheid zijdens MijnToegangskaart – wegens het tenietgaan, op welke wijze dan ook, van door MijnToegangskaart gebruikte servers, back-ups en andere apparatuur, alsmede storingen in telefoon- en internetverkeer;
– in geval van uitblijven dan wel vertraging van prestaties zijdens MijnToegangskaart als gevolg van acties van sabotage – al dan niet met terroristisch oogmerk – van derden, waaronder acties van zogenaamde ‘hackers’ en/of ‘crackers’.

15 Forumkeuze
15.1 De rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en MijnToegangskaart is onderworpen aan Nederlands recht. De Rechtbank te Utrecht is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen tussen Opdrachtgever en MijnToegangskaart kennis te nemen, met dien verstande dat MijnToegangskaart bevoegd blijft de Opdrachtgever in rechte aan te spreken voor een rechter die zonder bovenstaande forumkeuze bevoegd zou zijn van geschillen tussen de Opdrachtgever en MijnToegangskaart kennis te nemen.